Historia

Föreningens historia

 

Den 16 december 1917 samlades biodlare från Västerlövsta och Enåkers socknar i mejerisalen i Heby för att bilda en förening. Den fick namnet Wester Löfsta Biodlarförening.

 

 

Vid årsmötet 1920 beslutade man att ingå i Västmanlands läns Biodlarförbund och Sveriges Biodlares Riksförbund. Till ordförande i föreningen valdes Karl Virén, Sörby och till sekreterare och kassör CJ Ehrén, Heby.

I 1925 års protokoll dyker namnet Carl Ander, Hårsbäck, upp för första gången, då som justeringsman.

År 1932 blir Ander föreningens sekreterare ett uppdrag han skulle komma att behålla unde 45 år! Carl Ander kom att bli en mycket betydelsefull person, inte bara för vår förening utan för biodlingen i hela landet. I sin bigård i Hårsbäck höll han under flera decennier kurser och utbildningar för biodlare från hela landet.

I vår förening införde han traditionen att 1-2 gånger per år hålla instruktionsmöten i olika bigårdar. I regel fungerade Ander själv som instruktör.Det första av dessa instruktionsmöten hölls hos Värner Olsson i Hårsbäck den 12 juni 1932. Detta möte finns beskrivet i föreningens protokollsbok:

”Hr Carl Ander höll föredrag om binas övervintring samt utveckling på vår och försommar. Talaren betonade nödvändigheten utav rikligt med foder på våren samt frömjöl och god omboning. Värme och lämpligt foder. Resultatet utav biodlingen är beroende utav rätt arbete utfört på rätt tid samt på rätt sätt. Bina skall stå på utvecklingens höjdpunkt då huvuddraget är inne.

Herr Olsson som ställt sin bigård till förfogande för praktiska övningar demonstrerade härefter yngeluppflyttning och andra åtgärder i svärmförhindrande syfte. Detta under saklig ledning dels utav ledaren för mötet dels utav Hr Olsson.

Efter de praktiska övningarna samt diverse diskussion om svärmförhindring samlades samtliga deltagare till utlottning utav en bidrottning, vilken mötet beslutade att utlotta. Vinstlotten togs utav undertecknad vilken således blev ägare till en Norsk drottning.

Efter detta inbjödos samtliga på kaffe utav Fru Olsson, varför fortsatt samtal, om bi- och huvudsaker, fick förnöja vid ett rikt dukat kaffebord. Tiden gick for,t snart måste vi bryta upp efter några tack och avskedsord utav ordf. samt utav var och en som sig bör.

Hårsbäck dag som ovan.

Carl Ander, sekr.”

 

År 1937 höll man ett instruktionmöte, som vanligt under Carl Anders ledning, hos Anders Åkerman i Heby. Att man hade mycket att parata om kan man ana av protokollsbokens notering: ”Efter cirka 2 tim instruktion samlades deltagarna till kaffe som Fam Åkerman serverat vilket tacksamt inmundigades utav de församlade bigubbarna. Mötet avslöts vid 6-tiden efter att hava pågått i nära 5 timmar.” För övrigt finns den Åkermanska bigården kvar än i dag och innehas av Anders son Nils.

Efter Karl Virén blev blev Erik Österberg ordförande 1927, i sin tur efterträddes han av Leonard Ekman 1942, som innehade detta uppdrag ända till 1967. Ordförande efter Ekman blev Sigvard Hansson, Heby. Han skötte även sysslan som kassör.

Detta år, 1967, firade föreningen sitt 50-årsjubileum i Carl Anders bigård i Hårsbäck. ”Deltagarantalet var dåligt men mötet förflöt under gemytlig stämning”.

På hösten samma år firade länsförbundet sitt 75-årsjubileum i Västerås. SBR:s ordförande fil dr Åke Hansson, Lund, höll högtidstalet och delade ut SBR:s lilla silvermedalj till Leonard Ekman. År 1985 fick föreningen också besök av Åke Hansson, Sveriges första Bi-professor och författare till klassikern Bin och Biodling.

Vid årsmötet 1971 besökte Sven Pettersson, Östervåla (skaparen av Östervålakupan) föreningen och berättade om den internationella biodlarkongressen i Moskva som han deltagit i.

På 1978 års årsmöte valdes Sven-Erik Andersson, Enåkersby, till ny ordförande, Sigvard Hansson kvarstod som kassör. Carl Ander utsågs till hedersmedlem i föreningen. Han avled 1979.

År 1980 valdes Bodil Persson in i honungsbedömningskommittén. Så sent som vid årsmötet 2014 omvaldes hon och har således hittils haft ansvar för föreningens honungsbedömning under 35 år!Åren 1981-1988 och 1993-2005 var Gösta Persson, Enåker, ordförande och sedan 2009 kassör.

 

Lennart Ahlm, Enåker var sekreterare 1982-1987 och Bodil Persson kassör 1984-2008. Ett par år i början av 1990-talet hade föreningen kvinnor på alla tre posterna som ordförande (Kristina Andersson), sekreterare (Berit Saar) och kassör (Bodil Persson), vilket då var unikt och uppmärksammades i Bitidningen.

Åren 2006-2014 var Elisabet Andersson, Buckarby, föreningens ordförande.

Medlemsantalet som i slutet av 1930-talet låg på ca 15 st hade vid mitten av 1970-talet stigit till ca 30. Under 1980-, 1990- och 2000-talen låg det kring 40-45, för att de allra senaste åren stigit till över 50.

År 1969 beslöt Tärnsjö Biodlarförening att gå upp i Västerlöfsta-föreningen. Föreningen i Tärnsjö bildades redan 1911. I föreningens protokollsbok kan man läsa:

”Protokoll hållet sammantrede med biskötare i Tärnsjö den 22 juli 1911.

§2. Beslutades bilda en krets av Sveriges almenna Biskötareförening under namn: Tärnsjö Biskötareförening som medlemmar af densamma anmälde sig följande personer: A. P. Rolander Bro, A. Frimanson Tärnsjö, J. E. Johansson Gullsmyra, A Norström Stalbo, J. O. Johansson Gäddsjö, L. G. Andersson Jägartorp, L. Larsson Sjökarbo och Karl Svärd Lockarbo.”

Tärnsjöföreningens medlemsantal uppgick i slutet av 1930-talet till ca 30 , men var kring 1960 nere i ca 15 st.

Att den amerikanska yngelrötan tidvis varit ett stort problem kan man utläsa ur protokollen. År 1933 skriver man t ex att yngelröta påträffats i 20 av 60 undersökta samhälle3n i 9 bigårdar. 1937 påträffades yngelröta i 23 samhällen.

Protokollen innehåller också lite uppgifter om honungsskördarna. Några exempel: 1937: 12,5 kg, 1943: 6 kg, 1945: 14,5 kg, 1949: 5,5 kg och 1959: 20 kg (”den bästa på lång tid”!)

År 1940 bildade biodlare bosatta i Östervåla en egen förening, dittills hade de tillhört Tärnsjöföreningen. Den förening bestod till år 2008 då den upplöstes och kvarvarande medlemmar gick in i Västerlöfsta Biodlarförening.

Vid årskiftet 2008-2009 bytte Västerlöfsta biodlarförening distrikt från Västmanland till Uppsala län eftersom Heby kommun gjort detta vid årsskiftet 2006-2007.